Regionale Energie Strategie (RES)

We zijn met elkaar onderweg naar aardgasvrij wonen en 100% duurzame energie. We stoppen met fossiele brandstoffen, omdat de voorraad opraakt en het verstoken ervan bijdraagt aan klimaatverandering. Dat vraagt wat van iedereen. Van gemeenten, bedrijven en inwoners.

Klimaatakkoord

In het Klimaatakkoord is aangegeven dat elke regio in Nederland een Regionale Energiestrategie (RES) opstelt om bij te dragen aan de doelen uit het Klimaatakkoord. Dijk en Waard maakt daarbij deel uit van de RES-regio Noord-Holland Noord. De RES is een document waarin we als energieregio beschrijven hoe en waar we duurzame elektriciteit (zon en wind) opwekken. Keuzes die we met elkaar maken. Vanuit regionale samenwerking en maatschappelijke betrokkenheid.

Zoekgebieden wind- en zonne-energie

De gemeente maakt voor alle zoekgebieden voor wind- en zonne-energie een gebiedsvisie om tot inzicht te komen of energieprojecten daar gewenst zijn. En zo ja, onder welke voorwaarden. Daarvoor gaat de gemeente weer in gesprek met inwoners, ondernemers, initiatiefnemers, grondeigenaren en andere belanghebbenden. Zo bepalen we samen welke bijdrage aan duurzame energie onze gemeente kan leveren.

De meest gestelde vragen van de startbijeenkomst van 25 januari 2021, en de antwoorden daarop vindt u hieronder.

Vraag en antwoord RES en zoekgebieden (pdf, 114 KB) (PDF, 114 kB)

Contact

  • Stuur ons een e-mail, onder vermelding van het zoekgebied
  • Neem telefonisch contact met ons op. U kunt vragen naar Amber Vergnes

Regionale Energiestrategie 1.0

Op basis van de participatiebijeenkomsten in 2021 is de concept-RES aangepast naar de eerste definitieve RES, de RES 1.0. Deze is juni 2021 vastgesteld door de gemeenteraad. Vervolgens wordt deze aangeboden aan het Nationaal Programma RES. De nadere concretisering van de zoekgebieden wordt verwerkt in de RES 1.0. 

Iedere 2 jaar wordt de RES gemonitord en geactualiseerd. De uitkomsten van de RES worden opgenomen in de omgevingsplannen (Zie hoofdstuk 7 van de concept RES). Zo werken we samen toe naar gedragen plannen, voor het opwekken van duurzame energie in de gemeente Dijk en Waard.

Filmpje

In een filmpje leggen we nogmaals uit wat de Regionale Energiestrategie Noord-Holland Noord precies is.

Zo zijn we gekomen tot de zoekgebieden

Voor de deelregio Alkmaar (gemeenten Dijk en Waard, Alkmaar, Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo) zijn door experts drie scenario’s voor duurzame energie ontwikkeld. Hierin staan de mogelijkheden voor het opwekken van elektriciteit door zon en wind in de regio.

Voor de concept RES hebben op 28 januari, 30 januari, 3 februari en 5 februari 2020 participatiebijeenkomsten plaatsgevonden in de voormalige gemeenten Langedijk en Heerhugowaard. Inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden, hebben met elkaar gesproken over de mogelijkheden en beperkingen van bouwstenen en zoekgebieden.

Gespreksverslagen

Reacties op de concept RES

Op 24 april 2020 is de concept RES openbaar gemaakt, om iedereen de mogelijkheid te bieden hier kennis van te nemen en op te reageren. Het is tevens toegestuurd aan de deelnemers van de eerdere bijeenkomsten. Een aantal partijen heeft alternatieve plannen of visies ingediend (bewoners, Natuur & Milieufederatie, LTO en Staatsbosbeheer). De reacties, alternatieve plannen en visies zijn integraal afgewogen in de reactienota, die in dit najaar is opgesteld. Hierin zijn ook de wensen en bedenkingen van de gemeenteraad meegenomen.

Zoekgebieden

In de concept RES zijn ‘zoekgebieden’ opgenomen. Er is nog niet besloten dat daar windmolens of zonneweides komen. Van de zoekgebieden zijn visualisaties gemaakt om te laten zien hoe de komst van windmolens of zonneweides er in de praktijk uit zou kunnen zien.
De exacte plekken van windmolens of zonneweides zijn ook nog niet bepaald, daarover moet het gesprek nog gevoerd worden. Vervolgens zijn er initiatiefnemers nodig die de windmolens of zonneweides daadwerkelijk willen plaatsen. Dit wil overigens niet zeggen dat buiten de zoekgebieden zonneweides en windmolens uitgesloten zijn.
Op basis van de concept RES, reactienota en een technische verkenning zijn de volgende zoekgebieden kansrijk gebleken voor het opwekken van duurzame energie.