Herinrichting Centrumwaard

Centrumwaard wordt de komende jaren gemoderniseerd. De wens is om een levendig centrumgebied te realiseren, waar het fijn is om te wonen, winkelen en ontmoeten.

Van gebiedsvisie naar masterplan

De herontwikkeling van Centrumwaard gaat door. De eerder vastgestelde gebiedsvisie wordt uitgewerkt tot een masterplan en uitvoeringsplannen. Ook dit doen we weer samen met bewoners, ondernemers en andere betrokkenen uit het gebied. De gemeente faciliteert en ondersteunt. Dat past ook in het proces van democratische vernieuwing waarin de gemeente niet de bepalende is, maar medespeler en waarin de inhoud van de plannen samen met de samenleving wordt opgesteld.

In het opstellen van het masterplan is in de afgelopen periode voornamelijk aandacht geweest voor verkeersmobiliteit, veiligheid en parkeren. Een aantal onderwerpen, waaronder sociale cohesie en duurzaamheid zijn nog niet voldoende uitgewerkt. Daarom hanteren we voor het opstellen van het totale masterplan een gefaseerde aanpak.

Met projecten die direct opgepakt kunnen worden, gaan we aan de slag. Dat is de uitwerking van het masterplan fase 1. De uitwerking van de andere onderwerpen krijgen een plek in masterplan fase 2. Daarvoor organiseren we in elk geval half november een bijeenkomst.

 • Opstellen verkeers- / mobiliteitsplan
  Bewoners en ondernemers hebben zich duidelijk uitgesproken voor een Centrumwaard dat goed bereikbaar is en blijft voor bestemmingsverkeer en het hele gebied een 30 km zone moet worden. De inrichting van de wegen moet het dorpse karakter ondersteunen. Hiervoor zijn een aantal onderzoeken nodig. We zijn nu druk met het opstellen van het verkeers- / mobiliteitsplan. 
 • Opstellen parkeerstrategie
  Bewoners en ondernemers zijn duidelijk van mening dat het aantal parkeerplaatsen op en dichtbij het Raadhuisplein slechts beperkt mag worden verminderd. Om deze wens goed te kunnen invullen zijn nog onderzoeken nodig. Deze zijn inmiddels gedaan en de belangrijkste resultaten zijn: 
 • Voor de Middenweg, Dreef en Basiusstraat gaan we een technisch ontwerp & uitvoeringsplan maken. Hoe maken we daar een 30-km gebied van. Daarvoor zijn de boven genoemde onderzoeken en plannen nodig.
 • Ontwerp openbare ruimte Raadhuisplein
  Samen met u maken we het uiteindelijk ontwerp voor het Raadhuisplein. In voorbereiding daarop vinden gesprekken plaats met de eigenaren van het plein en vastgoed. Met ondernemers die al een plan hebben gaan we in gesprek. Bewoners en ondernemers zijn duidelijk van mening dat op het gedeelte dat niet voor parkeren wordt gebruikt, het verblijfsklimaat moet worden verbeterd. Het nieuwe Raadhuisplein moet ruimte kunnen blijven bieden aan de weekmarkt en aan evenementen (zoals de kermis). Bewoners en ondernemers zijn het er over eens dat het Raadhuisplein (met het winkelgedeelte aan de Middenweg) het bruisende dorpscentrum van Centrumwaard moet worden, waarbij naast winkels ook ruimte is voor lichte horeca met terrassen.

De raad heeft op 26 oktober 2021 Masterplan fase 1 voor Centrumwaard vastgesteld.

Het opstellen van het masterplan doen we ook vanuit co-creatie. Gemeente Dijk en Waard neemt een faciliterende positie in. Vanuit gelijkwaardigheid en vertrouwen werken we met elkaar aan het concreet maken van de gebiedsvisie tot een masterplan, voor een vitaal en toekomstgericht Centrumwaard. Samen met inwoners, ondernemers en raadsleden zijn uitgangspunten geformuleerd, die we in het vervolgproces hanteren.

 • In het samenwerkingstraject om te komen tot het masterplan hanteren we de gebiedsvisie (richtinggevende uitspraken en perspectieven op dilemma’s) als uitgangspunt, de basis.
 • Maatwerk is voor de invulling van het masterplan de norm.
 • De gemeente werkt mee om alle noodzakelijke wijzigingen in bestemmingsplannen door te voeren om de realisatie van het masterplan Centrumwaard mogelijk te maken. Zij neemt daarvoor het initiatief en neemt, met inachtneming van het profijtbeginsel, de kosten op zich. 
 • De speelregels (speelruimte & spelregels) worden alleen in dialoog met de deelnemers aan het proces aangepast. 
 • De werkgroep Democratische Interactie en Participatie is actief betrokken bij het tot stand komen van het masterplan. De werkgroep houdt toezicht op het proces en is betrokken bij monitoring en evaluatie. Werkgroep DIP heeft in principe de rol van toehoorder en procesbewaker. Andere raadsleden zijn welkom, maar hebben géén inhoudelijke rol.
 • De inhoud van het masterplan komt in samenspraak met de deelnemers (inwoners, ondernemers, ontwikkelaars en gemeente) tot stand tijdens het ontwerpfestival. 
 • De gemeenteraad omarmt in principe de uitkomsten van het proces. In het kader van het algemeen belang neemt de gemeenteraad een voorgesteld besluit over vaststelling van het masterplan. Dit doet zij in dialoog met de deelnemers aan het proces.
 • Het schetsontwerp dient eerder geconstateerde dilemma’s tot oplossing te brengen. Als dat niet lukt, is het aan de raad om inhoudelijk een keuze te maken.
 • Het proces van opstellen masterplan en uitvoering is een gezamenlijk proces. Co-creatie samen met inwoners, ondernemers en ontwikkelaars doen we vanaf het begin tot het eind. We evalueren ook samen gedurende het hele proces.

De onderwerpen die onvoldoende aan bod zijn gekomen in fase 1 hebben betrekking op:

 • Beeldkwaliteit
 • Ontwikkeling van de detailhandel
 • Duurzaamheid
 • Sociale cohesie
 • Wonen en werken

Over deze thema’s is al wel in de gebiedsvisie veel gezegd. Met de uitwerking van masterplan fase 1 en de gebiedsvisie als basis is een vervolgbijeenkomst georganiseerd op 19 november 2021. Meer informatie over deze bijeenkomst wordt binnenkort op deze pagina gepubliceerd.

In september 2020 is er een participatietraject gestart met 4 digitale bijeenkomsten. Op basis van deze bijeenkomsten zijn de belangrijkste thema’s voor de gebiedsvisie bepaald. Daarna zijn de thema's verder uitgewerkt in "richting gevende uitspraken". Deze zijn gevormd tijdens 5 digitale bijeenkomsten in november en december 2020, door een groot aantal omwoners en ondernemers.

Vanaf 6 januari 2021 hadden omwonenden en ondernemers de mogelijkheid om hun mening te geven over de visie. Dit heeft geleid tot de gebiedsvisie die door de gemeenteraad is vastgesteld.

In verschillende werksessies zijn de richtinggevende uitspraken en de uitgangspunten van de gebiedsvisie verder ingevuld en concreter gemaakt. Hierbij was met name veel aandacht voor verkeer; de veiligheid, leefbaarheid, bereikbaarheid en parkeren.

De belangrijkste concrete uitspraken om te komen tot een uitnodigende buurt met een uniek bruisend dorpscentrum zijn:

 • Dorps: impuls naar dorpse kwaliteit!
 • Aandacht voor sociale veiligheid
 • Opdeling Raadhuisplein in 3 velden (verblijfsgebied, groen/parkeergebied, parkeergebied)
 • Behoud ruimte voor evenementen op het Raadhuisplein
 • Verbeter de uitstraling van het plein
 • Zorg voor zichtbaarheid/uitnodigende uitstraling Raadhuisplein
 • Trek het profiel van de Sportlaan door op de Raadhuisstraat
 • De detailhandel concentreren en zorg bij leegstand voor een nieuwe functie
 • Zorg voor vergroenen
 • Sportvelden, het groene hart van de wijk

Op basis van de uitkomsten van het ontwerpfestival is door stedenbouwkundig bureau BuroURSEM een eerste schetsontwerp opgesteld. Dit schetsontwerp is op 8 juli digitaal gepresenteerd.

Het concept schetsontwerp was volgens de aanwezigen een goede weergave van de uitkomsten van het ontwerpfestival. Doel is om het masterplan fase 1 en stedenbouwkundig schetsontwerp op 26 oktober ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.

Veel dank aan alle inwoners, ondernemers en vastgoedpartijen die keer op keer enthousiast en gemotiveerd van de partij zijn! 

Nieuws

Blijf op de hoogte en lees hieronder het laatste nieuws over de herinrichting Centrumwaard.

Meer informatie

Heeft u vragen of wil u meer weten over de herinrichting van Centrumwaard? Stuur ons dan een e-mail via  centrumwaard@dijkenwaard.nl .